Search This Blog

Monday, April 25, 2011

torsimany: dragoman translator etymologyPer moure una mica cap a dalt, i allunyar-nos del eurocentrisme, cal reconéixer que altres pobles van poder-se expressar en altres sistemes escrits. Tothom reconeix la tasca mitjancera dels traductors. Per trobar l’abast del seu treball podem anar a Delisle (1995:14):
les traducteurs, inventeurs d'alphabets, bâtisseurs de langues nationales, artisans de littératures nationales, diffuseurs de connaissances, propagateurs de religions, rédacteurs de dictionnaires, acteurs sur la scène du pouvoir, importateurs de valeurs culturelles. (1);

D’altra banda els contactes no s’aturen. Parlarm d’un mot paradigmàtic: ‘traductor’. Des de les llunyanes terres del Turkestan ens ha arribat un mot a la mediterrània. Una varietat de contacte s’estableix amb els traductors o interprets orals. El mot que ha perdurat des de l’àsia oriental fins occcident, encara actual, va ser (per què no?) una paraula d’arrel turca (2). 

La trobem a València quan Jaume I entra en contacte amb els àrabs i tenim la versió nostrana ‘torsimany’. En llatí és dragomanus, en àrab ‘targuman’, en castellà ‘trujaman’.
(2) When looking for an etymology of the word for ‘to translate’ or ‘translator’ associated with the West, one would either expect an Altaic or an Indoeuropean donor language. In old Chinese was (lü-Shi). The most widespread word for ‘interpreter’ in the (Northern) Turkic languages is transparently derived from Common Turkic *tl (younger *til) ‘tongue, language’ and a rare, and possibly further analyzable suffix *-mac, *-mac. In modern Turkish tercüman
Behr, Wolfgang (1999):: "To Translate Means to Change" a Translating Western Knowledge into Late Imperial China, East Asian Department, University of Göttingen (6-9 December, 1999)
(1) Delisle Jean, Judith Woodsworth (1995): Les traducteurs dans l'histoire, Les Presses de l'Université d'Ottawa, Éditions Unesco


torsimany  (m)
Intèrpret; intermediari que fa entendre dues persones que parlen llengües diferents.
 Anselm Turmeda, después Abd-Al·lah at-Tarjumanon

[Etimologia — De l’àrab turjumân, 'intèrpret', derivat de tárjam, 'traduir', possible manlleu d’una altra llengua semítica, potser l’arameu, d’on provenen els mots de l’hebreu rabínic targem, 'interpretar', i targum, 'interpretació'.]
No hi ha gens de grandiloqüència, doncs, en la idea que Pla es fa de l’escriptor. L’estampa del plumífer «il·luminat», pol de màgies i d’inspiracions, torsimany de déus o de misteris inversemblants, és, per a ell, una simple supuració de la pedanteria humana. (...) Ell, ho digui o no, sempre torna al mateix punt: a l’ofici. L’escriptor no és més que un home que escriu.
Joan Fuster, «Notes per a una introducció a l’estudi de Josep Pla» (introducció a El quadern gris) (Barcelona: Destino, 1966), pàg. 24-25

Segons el dicccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, un torsimany és un "intèrpret que servia d’intermediari entre persones de llengües diferents".
Al tombat del segle xv, Lluís d'Averçó, jurista, va compondre el Torsimany, tractat teòric i gramatical, seguit d'un diccionari de rimes.
Carles Riba, al Nabí, equipara el torsimany amb un "traductor".
Altres mots provinents de l'àrab a CD1MFor the debated etymology, nothing crystal clear when we move backwards in time and eastwards:
A meturgeman is 'a translator'; the word is very old, and goes back to Assyrian, where ragamu means 'to speak', rigmu is 'a word' and the taf'el form indicates 'one who facilitates communication'. This word meturgeman, also turgeman, passed from Aramaic to Hebrew, to Arabic, to Turkish, 
source : From Babel to DragomansBernard Lewis :


Etymology:Dragoman \Drag"o*man\, noun; plural Dragomans. [From French dragoman, or Spanish dragoman, or Italian dragomanno; all from Late Greek, Arabic tarjum[=a]n, from the same source as English targum. Compare to Drogman, Truchman.]
1. An interpreter and guide in the Near East; in the Ottoman Empire in the 18th and 19th centuries a translator of European languages for the Turkish and Arab authorities and most dragomans were Greek (many reached high positions in the government)

Dragoman, a word of Aramaic/Assyrian origin (related to Arabic ترجمان tarjuman), designates the function of interpreter, translator and official guide in countries and polities of the Near East. The status of dragomans was especially prestigious in the Ottoman Empire, where it incorporated diplomatic duties - namely, in the Porte's relation with Christian countries


2Dragoman (plural, Dragomans). A ciceron; a guide or interpreter to foreigners. (Arabic targuman, an interpreter; whence targum.

No comments: